KAMERATSTØTTEGRUPPENS
KONTAKTTELEFONER
 
TLF:55200601 ELLER 55200602

MOB:90516900


FAKS:55962430

eller rask kontakt

E-POST  kamerat@fnveteran.no

KONTOR PÅ KRONSTAD HOVEDGÅRD

KONTORTID 

TIRSDAGER 1000-1400

      TORSDAGER 1700-2100

HAR DU HØRT OM BÆREIA? TRYKK HER
GRUPPENS MEDLEMMER STÅR TIL DIN RÅDIGHET.
SISTE FREDAG I MÅNEDEN TREFFES VI  I BAREN PÅ KRONSTAD HOVEDGÅRD ( I KJELLEREN)

 
Planlagte aktiviteter ved Bæreia i 2002
Uke: 

Dato:

Innhold:

Antall deltakere
17 26.-28. April

Kammeratstøtteseminar, trinn III

15
21 24.-26. Mai

Nordisk redaktør møte

30
23 7.-9. Juni

Veterantreff, Gaza

30
26 28.-30. Juni

Border of the Nordic Blue Beret

20
35 30. August - 1. September

Kammeratstøtteseminar, trinn I

15
37 13. - 15. September

Kammeratstøtteseminar, trinn II

15
39 27. - 29. September

Familietreff

15
40 4. - 6. Oktober

Informasjonsmøte

15
42 18. - 20. Oktober

Kammeratstøtteseminar, trinn III

15
44 1. - 3. November

Lederkonferanse, kameratstøtte

20
46 15. - 17. November

Kammeratstøtteseminar, trinn III

15
Foreløpige_dagseminarer:
12 20.mar

Informasjon om FN/NATO- veteranenes situasjon overfor det sivile helsevesen i Hedemark

25

16

17.apr

Informasjon om FN/NATO-

25
   

veteranenes situasjon overfor

 
   

det sivile helsevesen i Oppland

 

For ytterligere opplysninger - henvendelse:
FN-veteranenes Landsforbund -
Postboks 1635 Vika - 0119 OSLO - Tlf: 23 09 38 40
eller Bæreia direkte v/underdirektør Knut Østbøll
Bæreiaveien3 588, 2208 Kongsvinger Tlf: 62 82 01 37

Skulle du ønske kontakt på en rask måte prøve e-post adressen: baereia@online.no

FN-Veteranenes kameratsøtteopplegg

Siden 1996 har FNVLF systematisk bygget opp et nettverk av lokalforeninger rundt om i landet. Innenfor hver av disse foreningene tas det sikte på å etablere en kameratstøttegruppe. Her kan du se hvilke foreninger som hittil har etablert slik kameratstøttegruppe .

Disse gruppene skal:

  • Bestå av tidligere FN- og NATO-tjenestegjørende og være kameratstøtte og hjelp for sine likemenn og kvinner.
  • Kunne drive oppsøkende virksomhet.
  • Stimulere hver enkelt til å mestre sine problemer.
  • Gi informasjon om sivile og militære hjelpetilbud. Kameratstøttegruppen utformer en oversikt over de hjelpetilbud som finnes i sitt distrikt.
  • Fungere som et støttende nettverk for personell som har tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner
  • Gi nærmiljøet informasjon og tjeneste og ettervirkninger
  • arbeide for å sluse andre inn i FN-Veteranforeninen.

NB! Kameratstøttegruppene skal ikke gi noen form for behandling.

Tidligere Forsvarsminister Jørgen Kosmo så dette arbeidet som så viktig og riktig at han foreslo overfor Stortinget å bevilge ca 1 million kroner årlig til kameratstøttearbeidet over statsbudsjettet i 1997. Også nåværende forsvarsminister har videreført denne bevilgningen.

Gruppene består av medlemmer i lokalforeningen. Disse representerer først og fremst en medmenneskelig ressurs. Gruppen gis opplæring av FNVLF med hjelp fra Stressmestringsteamet for Internasjonale Operasjoner i FO/SAN og spesialsykepleier ved Jegerkorpset/Akershus Regiment.

I tillegg til Stressmestringsteamet samarbeider gruppene også med Jegekorpset Akershus Regiment som er den største hjemmeavdelingen for norske FN/NATO-styrker. Gruppene har også kontakter i den sivile helsetjenesten i distriktet. Det søkes etablert et lokalt bindeledd, for eksempel en lege eller en prest, mellom lokalforeningen og den sivile helsetjenesten.

Post-traumatisk stresslidelse

 

Etter opplevelser som oppfattes som livstruende eller svært traumatiske, kan noen utvikle en helt spesiell psykisk lidelse: PTSD, eller post-traumatisk stress lidelse. Typisk er gjenopplevelse av traumet i ”flash-backs” og mareritt. 

Hva er PTSD?

 

Forkortelsen kommer av den engelske betegnelsen på denne psykiske lidelsen: Post-traumatisk stress disorder. Det er en lidelse som man lenge har kjent til etter større tragedier. Her hjemme i Norge kjenner du kanskje betegnelsen ”KZ-syndromet”, som beskriver den samme lidelsen blant dem som satt som fanger i tyske konsentrasjoneleire under 2.verdenskrig. I USA brukes ofte betegnelsen ”shell shock” for å betegne lidelsen spesielt blant Vietnam-veteraner. 

 

Andre hendelser som kan føre til utvikling av PTSD er krig, store ødeleggelser, naturkatastrofer, voldtekt, tortur, alvorlige ulykker, flyktningeleire, terroristangrep. 
Det siste har blitt altfor aktuelt i den siste tiden. Man må regne med at mange av personene som opplevde katastrofen i New York på nært hold vil komme til å utvikle denne lidelsen. Det samme gjelder soldatene som nå blir sendt ut i krig.
 

 

 

Slik oppleves PTSD

Ø      Den traumatiske opplevelsen gjenoppleves i ”flash-backs”, det vil si i våken tilstand gjennom påtrengende minner, og gjennom stadig tilbakevendende mareritt. Gjenopplevelsene fører med seg sterk angst, store problemer med å få sove og kroppslige plager. 

Ø      Enkelte situasjoner kan minne personen om den traumatiske hendelsen. Det fører til at personen holder seg unna slike situasjoner. Dette kan for eksempel være filmer på TV eller kino, tog- eller flyreiser, lyden av helikopter, store folkemengder. Dette kan virke hemmende og invalidiserende på livsutfoldelsen. 

Ø      Personer med PTSD har hukommelsestap for deler av den traumatiske opplevelsen, det vil si at deler av opplevelsen er borte fra minnet eller er svært uklart og forvirrende. 

Ø      Personen bruker mye energi på å unngå tanker, følelser og aktiviteter som han eller hun knytter til den vonde hendelsen.

Ø      Personer med PTSD føler seg hele tiden anspent, skvetten og overfølsom. De kan være irritable, ukonsentrerte og få plutselige sinneutbrudd. 

Ø      Dette kan gi seg utslag i fysiske endringer som økt blodtrykk, rask puls, anspente muskler, kvalme og diaré.

Ø      Det er vanlig at personer med PTSD viser minsket interesse for aktiviteter de tidligere likte, og minsket evne til å føle og vise kjærlighet og nærhet til andre mennesker. De kan også miste interessen for seg selv og sin egen helse, og virke likegyldige. 

Ø      Svart fremtidshåp; ingen håp om egen karriere, familieliv eller det å leve lenge.

Ø      Hos små barn kan man se at utviklingen stanser opp eller går tilbake. For eksempel kan språkutviklingen stanse opp eller bli dårligere, barn som tidligere har vært tørre kan måtte begynne med bleier igjen. 

Ø      Rundt en tredjedel av dem som utvikler PTSD etter en traumatisk opplevelse, utvikler en kronisk form. For de fleste med kronisk PTSD er symptomene verre i perioder og mildere i mellomtiden, men for noen kan symptomene være alvorlige og sterke hele tiden.

 

Følger av PTSD

 

Sosial fungering: Det er lett å tenke seg at det er svært vanskelig å fungere normalt med denne lidelsen, både i arbeidslivet og sosialt. Det er ikke uvanlig at en person med PTSD får problemer på arbeidet, og ekteskapsproblemer og skilsmisser ses også ofte. 

Misbruk: Søvnvansker, angst og anspenthet fører ofte til at personen tyr til beroligende midler som alkohol eller medisiner, og misbruk av slike stoffer forverrer ytterligere både helsen og sosial fungeringsevne. 

Psykisk helse: Personer som har hatt PTSD er ekstra utsatt for å utvikle depresjon og angst også senere i livet. 

Tilbakefall: Selv etter at en person er behandlet og blitt frisk av en PTSD-lidelse, er han eller hun spesielt sårbar for å få lidelsen tilbake senere ved nye traumatiske opplevelser. Den nye hendelsen kan da ofte være midre traumatisk enn den første opplevelsen og allikevel føre til de samme symptomene. 

 

 

Hvem er spesielt utsatt for PTSD?

 

Personer som deltar i redningsarbeid vil naturlig nok oppleve mange og alvorlige ulykker. Brannmenn, helsearbeidere i krigssoner eller i flyktningeleire og soldater er blant de spesielt utsatte. 

Det er allikevel mange flere som opplever alvorlige og traumatiske hendelser enn dem som utvikler PTSD. 
Det ser ut som om mennesker som fra før av plages av angst eller depresjoner er mer utsatt enn andre. De innadvendte som holder plagene for seg selv og ikke klarer å snakke med andre om problemene sine er også mer utsatt enn andre. Jo flere traumatiske hendelser en person opplever, jo mer utsatt er han eller hun for å utvikle PTSD. Særlig gjelder dette hvis hendelsen kommer overraskende, som lyn fra klar himmel, og man ikke rekker å forberede seg.  
Personer som har problemer med misbruk av alkohol eller narkotiske stoffer er også mer utsatt for å utvikle PTSD.

 

 

Hva kan du selv gjøre?

 

Det å lære seg å hanskes med stress i hverdagen er nyttig og viktig i seg selv, og det minsker risikoen for at du skal utvikle kroniske plager etter traumatiske hendelser. Nyttige grep kan være:

 

Ø       Ta tak i det som plager deg, prøv å gjøre noe aktivt med det.

Ø       Ikke prøv å endre det som ikke kan endres: gjør noe der du kan, men prøv å slipp tak i det du ikke kan gjøre noe med. 

Ø       Prat med noen om det! Del problemet ditt med noen. Kanskje fåt du sett problemene fra en annen og mer tilnærmelig vinkel. 

Ø       Kom deg litt unna. Når noe oppleves som spesialt stressende, ta en pause fra det, finn fokus et annet sted for en stund før du går tilbake til det. 

Ø       Pass på deg selv: få nok søvn og hvile, mat og bevegelse. 

Ø      Unngå å bruke alkohol som sovepille eller for å roe deg ned.