Det eldste navnet på gården var trolig det norrøne Hunsstadir, (til mannsnav-
net Hùnn). Gården ble senere også kalt Hunstad eller Honstad. Fra år 1705 var navnet Constad eller Kronstad .Den nærmeste nabo var kongsgården Ålrekstadir ved bunnen av Store Lungegårdsvann. Kronstad eide fra Grønneviken, forbi Kronstad-
neset (nå Tonningsneset) og langs sjøen til Solheim, hvor det var to naust. Derfra eide de sydover langs Løbergslien til Storetveit. Grensene mot Storetveit er noe usikre. (I dag er eiendommen på 7,8 mål).

Gårdens historie går tilbake til klostertiden, og tilhørte Nonneseter kloster, et kloster i Bergen som ble stiftet omkring år 1150. Lite er kjent om virksomheten i og ved klosteret, men det var rikt og mektig. Klosteret eide gården frem til år 1480. Da overtok Antoniusbrødrene. Antonius var en tysk munk, som var den første som, ca. år 1520, forkynte den Lutherske lære i Bergen. Antoniusbrødrene hadde jordeiendommene og Kronstad frem til år 1528.

Under reformasjonen sendte danskekongen Fredrik den I den danske adels mann Vincens Lunge til Norge for å vinne det Nordenfjeldske for ham. Som stattholder for Nordenfjeldske og lensherre for Bergenhus, overtok han klosteret og jordegodsene de eide i 1528. Han må ha vært en dominerende person, for det tidligere Ålrekstadvannnet fikk nå navnet Lungegårdsvannnet. Han ble gift med datter til Inger Otterstad, (bedre kjent som Fru Inger til Austråt). Datteren het Margrethe. Som lutheraner kom Vincens Lunge i konflikt med erkebiskop Olav Engelbrektson, og ble drept i Nidaros i 1536.

Gården ble i familiens eie til Bjørge Juel overtok flere jordegods rundt Bergen, deriblant Kronstad. Juels datter Sidsel ble gift med admiral Bernt Orning (eier av gården Orning på Stord). Han fikk bygslet eiendommene i Bergen og Årstad, men solgte dem til Ove Schrøder 1.september 1693. Sistnevnte var kapellan i Domkirken. Han døde i 1695.

Kronstad ble da solgt på auksjon til Karen de Lange, enke etter den rike kjøpmann Hans Hansen. Hun solgte gården videre 7. januar 1705 til den meget velstående sogneprest i Domkirken, magister Anders Bruun. Anders Bruun døde allerede samme år, og enken solgte gården til handelsmann Henrik Meyer Arntsen, som i 1725 solgte den til kjøpmann Ove Holm.

Sammen med sin hustru, født Wilde, bekostet han den store altertavlen i Korskirken i 1726. Ove Holm døde i 1730 og konen i 1738. Da ble gården forpakter av fenrik Hans Brandt til sønnen Hans Holm overtok. Men han stifte gjeld, og gården ble solgt på auksjon til apoteker Peter de Beche for 2000 riksdaler. Etter hans død overtok enken, Rebekka von der Lippe. Hun hadde forpakter Jens Jensen, men solgte gården i 1760 til petitsråd Dan Lau, og han sønn Kristoffer Henrik kjøpte gården i 1775 for 1000 riksdaler.Nå fikk forpakter Jens Jensen anledning til å kjøpe, og han bygde nye hus. I 1781 solgte han til kjøpmann Christoffer Gerhard
Ameln for 1800 riksdaler. Han bygde stall og forpakterhus, de som står i dag.

Ameln satte gården i stand og hadde 15 kuer og en hest. Etter hans død overtok enken, Karen, eiendommen. Da hun døde ble Henrik Helmers eier for 6000 riksdaler. Etter hans død overtok først enken eiendommen, og familien Helmers var eiere til 1840. Da kjøpe konsul Joachim Friele gården. Han bygget på en etasje i Empirestil.

Slik står huset i dag, og det er blitt sagt at det antakelig er det rikest utstyre Empirhuset vi har fått beholde. Frieles arkitekt var O.P.Riis Høeg.

I 1868 kjøpte vognmann Michal Iversen gården, og i 1874 overtok Niels Johan Michelsen og sønner dom eiere frem til ca.1965. Deretter ble gården solgt til Johan Vetlesen, som brukte huset til utleie for selskaper. Men det ble ikke vedlikeholdt. Da AKF overtok eiendommen i 1973 var den sterkt forfalt. Dette er omtalt i Sigvald Nybøs beskrivelse.

FØRSTESIDEN | SKYTTERGRUPPEN | MARSJ GRUPPEN | LINKER |A.K.F.  | MØTER OG AKTIVITETER |
| KAMERATSTØTTEGRUPPE | STYRE | OP- POSTEN |UNGDOMSGRUPPEN  |MELD DEG INN |
| KRONSTAD HOVEDGÅRDHISTORIEN OM KRONSTAD | | SKRIV I GJESTEBOK | LES I GJESTEBOK |
| KRIGS MUSEUM | OM LIVET PÅ KRONSTAD | UTLEIE AV KRONSTAD |