GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

 

SIDE 11

 

§ 4              Kontingent

 

a)        Medlemmenes årskontingent til foreningen fastsettes av Generalforsamlingen. Medlemmer som har passert 70 år, betegnes som seniormedlemmer, og fritas for årskontingent. Kontingent for familiemedlemskap fastsettes av General-

forsamlingen.

 

b)     Foreningens kontingent til forbundet (FNVLF) fastsettes av FNVLF’s landsmøte,           der foreningen skal være forholdsmessig representert.

 

§ 5             Generalforsamlingen

 

a)     Foreningens høyeste myndighet er Generalforsamlingen, som holdes årlig innen utgangen av mars måned.

 

b)     Innkalling til Generalforsamlingen må skje med minst 14 dagers varsel.

 

c)     Forslag som ønskes behandlet av Generalforsamlingen, må være Styret i hende innen 15. februar.

 

d)     Generalforsamlingen skal behandle:

 

1.        Årsberetning.

2.        Regnskap.

3.        Budsjett, forretningsplan og fastsettelse av kontingent.

4.        Innmeldte saker.

5.        Valg av:

-   Formann, som velges særskilt.

-   Viserormann, som velges særskilt.

-   3 styremedlemmer, som velges samlet.

-   3 styremedlemmer, som velges samlet.

-   2 varamedlemmer til Styret.

-   2 revisorer.

-   Valgkomite på 3 medlemmer og en varamann – komiteen velger selv sin formann.

-   3 medlemmer med personlige varamenn til ”Stiftelsen

Krigsveteranenes Minne – Kronstad Hovedgård”.

 

Formann og 3 styremedlemmer velges for 2 år i like år.

Viserformann og 3 styremedlemmer velges for 2 år i ulike år.

                    1. medlem med personlig varamann til ”Stiftelsen Krigsveteranenes Minne –

Kronstad Hovedgård” velges for 2 år, den/de øvrige med personlige varamenn velges for ett år.

Øvrige velges hvert år.