GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

                                                                        SIDE 12

 

e)          Stemmeberettiget er alle medlemmer som har betalt kontingent. For          familiemedlemskap gjelder at hovedmedlem er stemmeberettiget ved Generalforsamlingen. Hovedmedlem er den som kommer inn under unt a) og punkt b) i § 3, Medlemskap. Medlemmer som ikke er tilstede, kan stemme med skriftlig fullmakt.

 

f)              Ekstraordinær Generalforsamling holdes når Styret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det.

 

§ 6        Styret

 

a)             Styret kan etablere ulike arbeidsutvalg bestående av representanter fra Styret og nødvendig antall medlemmer.

Arbeidsutvalg skal forberede og gjennomføre saker i henhold til forretningsplan og/eller etter styrets anvisning.

 

b)             Styret og arbeidsutvalget holder møter så ofte som nødvendig, etter Styrets bestemmelser.

 

c)             Styret er beslutningsdyktig når Formann eller Viseformann og minst 3 styremedlemmer er til stede.

 

d)             Styret kan gi økonomisk godtgjørelse/lønn til tillitsvalgte eller til andre funksjonærer, så sant økonomien tillater det.

 

§ 7             Vedtektsendringer

 

a)             Tilføyelser eller endringer av disse vedtekter kan kun foretas av Generalforsamlingen med minst 2/3 av flertall.     

 

b)             Forslag må kunngjøres sammen med innkalling til Generalforsamlingen.

 

§ 8             Oppløsning

 

a)             Foreningen kan bare oppløses etter beslutning på Generalforsamlingen. For slag om oppløsning skal kunngjøres for medlemmene sammen med innkallingen.

 

b)             Oppløsning kan ikke finne sted hvis 5 eller flere medlemmer ønsker å fortsette.

 

c)             I tilfelle oppløsning bestemmer et avviklingsstyre, oppnevnt av Generalforsamlingen, hvordan foreningens eiendeler/aktiva skal håndteres.

 

d)             De av medlemmene som etter slik oppløsning står uten tilknytning til egen lokalforening, kan slutte seg til annen lokalforening, eller forsette som direkte medlemmer av FNVLF.