GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

SIDE 15

 

VEDTEKTSENDRINGER

 

I tilknytning til foreningens navn besluttet Generalforsamlingen i fjor å benytte

FORENING FOR FN- OG NATO-VETERANER

som undertittel til foreningens navn. Dette vedtaket hadde gyldighet til siste årsmøte og det var derfor nødvendig enten å fornye vedtaket eller tilføye undertittelen til foreningens navn. Siden det heller ikke er noen avklaring på forbundsnivå bl ”§ 1 Navn” vedtatt endret til:

”Foreningens navn er; Bergen og Hordaland FN- veteranforening, Forening for FN- og NATO-veteraner, forkortet BHFNV, Forening for FN- og NATO-veteraner”.

 

§ 2 Formål ble ajourført og fikk dermed NATO i teksten.  

 

§ 3 Medlemskap ble også ajourført. I tillegg ble det vedtatt å innføre familiemedlemskap.

Bokstavene a), og c) lyder nå:

 

”a) Personell som har deltatt i FN/NATO-tjeneste. Personellets ektefelle/samboer og barn kan     sammen utgjøre et familiemedlemskap”.

”b) Personell øremerket for FN/NATO-tjeneste”.

”c) Andre som slutter opp om Foreningens formål, og av Styret godkjennes som medlem”.

 

Familiemedlemskapet håper foreningen skal virke positivt innad i familien. Ønsket om å trekke hele familien med i miljøet og dermed styrke båndene mellom familien og foreningen har alltid vært sterkt. Vellykkede arrangementer med familien i sentrum og ønsker fra medlemmer gjorde at styret fant det riktig å fremme forslaget.

 

§ 4 Kontingent, bokstav a) fikk følgende tilføyelse:

”Kontingent for familiemedlemskap fastsettes av Generalforsamlingen”.

 

Kontingenten ble etter dette fastsatt til kr. 350,-. (For dem som ønsker familiemedlemskap rettes medlemsgiroen opp (skriv kr. 350,- over det påsatte beløpet)). Bakgrunnen for en forskjell i kontingentsats er ønsket om en markering av de forskjellige medlemskaper.

 

§ 5 Generalforsamlingen, bokstav e) fikk følgende tilføyelse:

”For familiemedlemskap  gjelder at hovedmedlem er stemmeberettiget ved General- forsamlingen. Hovedmedlem er den som kommer inn under bokstavene a) og b) i § 3, Medlemskap”.

 

Bakgrunnen er at det er hovedmedlemmet som har FN/NATO-tjeneste bak seg. Som proto-

kolltilførsel ble det vedtatt at dersom hovedmedlemmet faller bort vil familiemedlemskapet fremdeles beholdes om det er ønsket.

 

I samme paragraf ble det foretatt en kosmetisk endring i det ordet ”redaktør” ble strøket i bokstav d).

Endringen er et etterslep fra årsmøtet i fjor.

 

Samtlige endringer ble vedtatt av et enstemmig årsmøte.